මගේ පුතුනේ........කිරි සුවඳ පැතිරෙයි
දස අත
කිරි සිනා මල් පිපෙයි
ගෙය තුල
කිරුළ පළදියි
පියෙක් තුටු සිත
පුංචි බිළිඳක්
හිඳි මව අත
ලබයි උණුසුම
මවගේ ළය තුල


පුංචි පුතුනේ
අසන් හැමදින
නුඹට භාරයි
නුඹේ හෙට දින
දිරිය ගෙන
පා තබනු නිසිලෙස
දිනයි නුඹ
ලෝකයම මතු දින

එදින පුතුනේ
නුඹේ ලෝකය
එළිය වු බව
පසක් කොට ගෙන
එපා කිසිදින
මතක නැති කර
හැදු මව් පිය
දෙපළ හැම කල
එවිට දිළිසෙයි
නුඹේ ලෝකය
පළිඟුවක් බැඳි
ගෙල වට


0 comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails

සහෘර්දයින්

Tiliose Tec forum

ආගන්තුකයින්

free counters