මුලුමහත් ලෝකය


මුලුමහත් විශ්වයට
ඔබ එකම එක් තරුවක්
ඒත් එකම එක් කෙනෙකුට
ඔබ පෝදා පුන් සඳක්....

මුලුමහත් ලෝකයට
ඔබ එකම එක් කෙනෙක්
ඒත් එකම එක් කෙනෙකුට
ඔබ මුලුමහත් ලෝකයක්...

1 comments:

Prabath Ariyarathna February 16, 2010 at 4:44 AM  

maximum ..............

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails

සහෘර්දයින්

Tiliose Tec forum

ආගන්තුකයින්

free counters