චපලකම


අමාවක සඳ
ඔබෙන් පුද ලද
උරුමයයි කඳුලු

ගෙවුන කාලය
ලැබුන ආලය
නිමා වී සොඳුරු

පීරු පෙම් දම
දරා නෙතඟින්
විරාගය ඇරඹු

දයා ගුණයක්
ලයේ නැති බව
ලියා මට පෙන්වු...

0 comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails

සහෘර්දයින්

Tiliose Tec forum

ආගන්තුකයින්

free counters