අහිමි වු පෙම


මල් පෙත්තක් මත
රැඳුන පිණි කැට
සැඬ සුළං රැල්
වැලක වැහි පොද
දවටගෙන බිම වැටුන
මොහොතක
රිදුම් දුන්නා මතක මං පෙත

අහිමි වු පෙම නැඟි සිහියට

0 comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails

සහෘර්දයින්

Tiliose Tec forum

ආගන්තුකයින්

free counters