හමු වෙනතුරු


අතීතයෙ සුසුම් රැළි
අපේ පිවිතුරු සිනා
නෙතින් කඳුලැලි නැගෙන
සුසුම් රැල්ලක් වෙලා
සුවඳවත් වසන්තය
නෙතු අගින් බොඳ වෙලා
සෙනෙහසින් සමු ගනිමු
යළිදු හමු වෙන තුරා.............

0 comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails

සහෘර්දයින්

Tiliose Tec forum

ආගන්තුකයින්

free counters