හිමි නැති සෙනෙහස

අහසේ දිලෙනා තාරුකවක
සිටි දැයි සිත සොයනා

සුවඳ දැනි දැනි සුව විඳින්නට

සිත පෙරුම් පුරනා

නොදැක ගුණ කද ගුණ වයන්නට

මියුරැ පද වැල් සොයමි මා

ලොවම හිමි නැති පුංචි කුසුමෙන්

කඳුලු බිදුවක් බිමට වැටුනා
සසර ආ මග එක්ව යන්නට

බැරි වුනිද පෙර පවිනා

සුළගිල්ලේ එල්ලි ලොව දිනන්නට

ඔබෙන් වර මට නැතිද මංදා

ජිවිතේ එක් වතාවක් මට

දූවේ යැයි ඔබ කියනු කවදා

උපන්දා සිට සැබෑ නොවෙනා
එකම සිහිනය ඔබයි
මගේ පිය රජුනි සැමදා

0 comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails

සහෘර්දයින්

Tiliose Tec forum

ආගන්තුකයින්

free counters