දයාබර නැගණියේ.............


වස්සාන සිහිනයක
පැතුම් පොදි ගුලිකරන්
නුඹ ගැබේ නෙතු දරා

බලා සිටින මිනිසුන්ට

හද කකියවන දේදුන්නක් නොවි
වැහිකැටයක් වෙයන් සොයුරියේ........

සිසි මුදුන්වන
සඳ මද්දහනට
නෙතු ගිලන් වන අඳුරු නිශාව නොවී
හද සුවපත්වන

සඳ කැළුම වෙයන් සොයුරියේ.....

නෙතු කමල් සාගරයේ

කඳුලු රළ වගුරුවා
දෙකම්මුල් වෙරළ හැපි විසිවෙන

සීතල කඳුලු කැටයක් නොවී
ඒ කඳුල නිවා දමන

ඇහිපියක් වෙයන් සොයුරියේ....

0 comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails

සහෘර්දයින්

Tiliose Tec forum

ආගන්තුකයින්

free counters