කිරි සුවඳ


කිරි සුවඳ මල්

පිපි හිනැහෙන

සුන්දරයි ඒ

පුතුගේ මුවරඳ.....

දස මසක් කුස

දරා දුක සැම

මෙලොව බිහිකල

මව යි උත්තම......

රුධිර බිඳු බිඳු

තැනෙයි කිරි බිඳු

මව්ගේ සෙනෙහස

මිලක් නැත එය....

ලොකයම නැවති ගියත් අද

නිම නොදක්නා සෙනෙ ගං තෙර

තන පුඩුවට මුවා වී ගෙන

පුතු හිදි මව් තුරුල සිපගෙන.....

0 comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails

සහෘර්දයින්

Tiliose Tec forum

ආගන්තුකයින්

free counters