හැමදාම සිත ගාව


නෙත ගාව දැවටෙන්න
රහසේම ඔබ එන්න
සිත යාව වැළපෙන්න
හැමදාම ඔබ ඉන්න
පව්කාර මගේ සිතට
එපා තව දුක් දෙන්න
කිසිදාක එපා මට
තනිවෙන්න ඉඩ දෙන්න....

2 comments:

SSC NETWORK March 8, 2010 at 5:15 AM  

සාමජිකත්වය ලබා ගන්න
ශ්‍රී ලාංකික ..::SSC::..අන්තර්ජාල වෙබ් ජාලයේ සාමජිකත්වය ලබා ගන්න. යාලුවෝ හදාගන්න, ෆොරම් වලට ජොයින් වෙන්න කියාපු තැන. ජොයින් වෙන්න http://sscnetwork.ning.com/

දුකා March 9, 2010 at 12:22 PM  

"කිසිදාක එපා මට
තනිවෙන්න ඉඩ දෙන්න...."

woow . . .. niyamai . . .

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails

සහෘර්දයින්

Tiliose Tec forum

ආගන්තුකයින්

free counters